Статут

CТАТУТ

товариства феміністок 

“ПРОГРЕСИВНІ ЖІНКИ”

1.МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ТОВАРИСТВА ФЕМІНІСТОК “ПРОГРЕСИВНІ ЖІНКИ”

Метою Товариства є:

- об”єднання жінок з метою розвитку їх самосвідомості, пробудження в них почуття власної гідності, усвідомлення їх ролі та значущості у сучасній сім”ї та суспільстві;

- моральна, і по-можливості, матеріальна підтримка жінок, у першу чергу жінок-матерів;

- агітація та пропаганда здорового образу життя, здорових взаємовідносин у сім”ї;

- допомога в організаціі сімейного дозвілля, правильного виховання дітей;

- організація на некомерційній основі  медичних, психологічних, юридичних, педагогічних та інших консультацій для жінок та членів їх сімей;

- організація на некомерційній основі учбових курсів;

- представництво інтересів своїх членів в судах  та інших державних закладах або громадських організаціях;

- благодійна діяльність;

- підвищення політичної активності жінок, розширення їх участі в громадських і державних установах;

- організація масових заходів ( зборів, мітингів і т. і.);

- ідейна, організаційна та матеріальна підтримка інших об”єднань громадян, сприяння в їх організації та розвитку:

- заснування засобів мосової інформації;

- розповсюдження інформації, пропагування своїх ідей та цілей;

- підтримка екологічних проектів та програм;

- розвиток зв”язків з Українськими та закордонними громадськими організаціями, проведення спільних акцій, реалізація спільних проектів з Українськими та закордонними громадськими організаціями, приватними особами, підприємствами усіх форм власності та напрямків діяльності , які висловили бажання співпраці з Товариством феміністок;

- всіляка інша діяльність, не заборонена Законодавством України, направлена на захист інтересів жінок та дітей.

 

2.УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙОМУ В ЧЛЕНИ ОБ”ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН, ВИБУТТЯ З НЬОГО.

Членом товариства феміністок “Прогресивні жінки” можуть бути:

1) особи жіночої статі, віком не менше 16-ти років, які виявили бажання і визнають Статут Товариства;

2) колективні члени, якими можуть виступати громадські організіції, комерційні та некомерційні організації.

Питання про членство вирішується Правлінням Товариства після подання письмової заяви.

Суперечки про членство в Товаристві вирішують Загальні збори. Виключенню підлягають члени Товариства, які не виконують забов”язань р.3 і своїми діями дискредитують цілі та ідеї Товариства.

Членські внески, їх розмір та періодичність сплати є винятково добровільними і не мають мінімальної та максимальної межи, не залежать від рівня доходу членів Товариства.

 

3.ПРАВА І ОБОВ”ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ТОВАРИСТВА ФЕМІНІСТОК “ПРОГРЕСИВНІ ЖІНКИ”

Члени Товариства мають право:

1) обирати та бути обраною у Правління Товариства;

2) приймати участь у діяльності інших громадських організаціях;

3) отримувати підтримку від Товариства, що відноситься до сфери її діяльності;

Член Товариства феміністок забов”язаний:

1) підтримувати Програмні документи Товариства;

2) пропагувати ідеї Товариства феміністок “Прогресивні жінки”;

3) приймати активну участь в діяльності Товариства на добровільних засадах;

4) сприяти Товариству своєю професійною діяльністю.

 

  1. СТРУКТУРА ТОВАРИСТВА ФЕМІНІСТОК “ПРОГРЕСИВНІ ЖІНКИ” ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ.

Вищим органом товариства феміністок “Прогресивні жінки” є Загальні збори, що збираються один раз на рік. В проміжок між скликанням Загальних зборів керівництво  Товариством здійснює Правління товариства, яке складається з п”яти чоловік. Засновники Товариства є постійними членами Правління. Інші члени  Правління обираються на щорічних Загальних  зборах.  Правління обирає Президента Товариства, який є  повноважним представником  Товариства феміністок “Прогресивні жінки” в його офіційній діяльності. Правління має право приймати всіляки рішення і виконувати різні функції керівництва, що відповідають положенням Статуту Товариства.

У виняткових випадках Загальні збори  можуть скликатися й частіше за ініціативою Правління Товариства.

Рішення приймаються на Загальних зборах або, в проміжках між ними, Правлінням простою більшістю голосів від присутніх.

До виключних прав Загальних зборів відносяться:

1) прийняття Статуту товариства “Прогресині жінки”;

2) внесення змін і доповнень до Статуту;

3) обрання членів Правління згідно з р.4;

4) затвердження планів соціального розвитку та напрямків діяльності Товариства;

5) заслуховування та затвердження  звітів Правління.

 

  1. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРЧУ ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА ФЕМІНІСТОК “ПРОГРЕСИВНІ ЖІНКИ”

Товариство  має право відкривати свій розрахунковий, валютний та інші рахунки, мати печатку та штампи, набувати та володіти майном, вести фінансово-господарчу діяльність, що відповідає напрямкам діяльності Товариства.

Товариство феміністок “Прогресивні жінки” набуває право власності на кошти та інше майно, передане йому Засновниками, членами або державою, набуте від  вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.

Майно Товариства складає його основні фонди, обігові кошти, а також інші  матеріальні цінності, вартість яких відображується в його незалежному балансі і належить йому на правах цілковитого господарчого володіння.

Джерелом формування майна є:

1) добровільні членські внески;

2) безвідплатні пожертвування установ, організацій, іноземних фірм, громадян;

3) інші джерела, не заборонені діючим Законодавством України.

Товариство створює цільові фонди у відповідності до діючого Законодавства  і статутним цілям і використовує їх незалежно. Кошти, не використані у поточному році,  переносяться на наступний рік та вилученню не підлягають.

Право власності реалізують Загальні  Збори товариства. Окремі функції по господарському управлінню майном, а також управління майном  між Загальними Зборами здійснює Правління товариства, яке щорічно звітує перед Загальними зборами про фінансово-господарську діяльність. Збори приймають рішення  рекомендуючого характеру про подальшу фінансово-господарчу діяльність Товариства.

Для ведення оперативного та бухгалтерського обліку Товариство наймає бухгалтера та інших необхідних фахівців. Товариство також має право наймати на постійну роботу або залучувати на договірній основі фахівців, що необхідні для здійснення його Статутних цілей.

З метою виконання статутних завдань і цілей товаритсво феміністок “Прогресивні жінки” може здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ, організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств, в порядку встановленому Законодавством.

 

  1. МІЖНАРОДНІ ЗВ”ЯЗКИ

Товариство феміністок “Прогресивні жінки” може засновувати або вступати в міжнародні громадські організації, утворювати міжнародні спілки обїєднань громадян. підтримувати прямі міжнародні контакти і зв”язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним забов”язанням України.

 

7.ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ.

Рішення про ліквідацію Товариства приймають Загальні Збори за згодою з Засновниками.

Рішення про ліквідацію  приймається не менш як 3/4 голосів від присутніх на Загальних Зборах.

Призначається ліквідаційна комісія, що приймає рішення про розподіл майна згідно з Законодавством України.

 

О новой Joomla на JooMix.org